Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'post_options', 'discount_code') AND tr.object_id IN (927773, 928094, 928126, 928167, 928228, 928263, 928283, 928297, 928310) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tt.parent = '0' ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tt.parent = '0' ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('blogs') AND tt.parent = '0' ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tt.parent = '61' ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928310) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928297) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928283) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928263) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928228) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928167) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928126) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (928094) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tr.object_id IN (927773) ORDER BY t.name ASC

Bảng điều khiển hóa chất bể bơi | Điều chỉnh hóa chất tự động

Bảng điều khiển

Khi chúng ta vận hành một bể bơi thì xử lý nước là công việc không thể thiếu. Tuy nhiên, thay vì xử lý nước thủ công như khi trước thì hiện tại, các thiết bị châm hóa chất tự động cũng ra đời, hỗ trợ vận hành bể bơi một cách dễ dàng hơn. Vậy thì bảng điều khiển hóa chất bể bơi là gì? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây cùng Wasaco nhé! Ứng dụng bảng điều khiển HCCPHCLA Kripsol

Bảng điều khiển hóa chất bể bơi và vai trò của nó

- Bảng điều khiển hóa chất là thiết bị có tác dụng kiểm tra lượng hóa chất cần thiết để bổ sung thêm vào nước hồ bơ. Lượng hóa chất thêm vào sao cho hàm lượng này luôn ở mức đạt chuẩn. - Đây là những sản phẩm hoạt động tự động hoàn toàn. Do vậy mà nó có thể thay thế một cách tối đa các châm hóa chất thủ công trước đây. Giúp đảm bảo được độ an toàn cao cho cả những người làm công tác vận hành bể bơi. Cũng như an toàn cho nguồn nước hồ bơi.

Vai trò của bảng điều khiển hóa chất hồ bơi

Cũng giống như rất nhiều những thiết bị khác thì bảng điều khiển hóa chất bể bơi cũng có những vai trò của riêng mình. Những vai trò này có thể được kể đến như sau: - Dùng để kiểm tra và điều chỉnh lượng hóa chất cần cung cấp cho bể bơi. Đảm bảo hóa chất được đưa vào kịp thời, giữ cho nước bể bơi luôn trong trạng thái tốt nhất. - Giúp điều chỉnh lượng hóa chất đưa vào bể bơi sao cho đúng hàm lượng cần thiết, không bị dư thừa gây nguy hiểm hay không bị thiếu dẫn đến hiệu quả xử lý nước không đạt tiêu chuẩn. - Dùng để kiểm soát và theo dõi lượng hóa chất trong bể một cách nhanh nhất, tránh thất thoát ra bên ngoài gây lãng phí, và cũng có thể gây nguy hiểm. - Bên cạnh đó, một số loại bảng điều khiển còn có khả năng phát hiện và giải quyết các sự cố một cách nhanh chóng. Việc sử dụng các loại bảng điều khiển hóa chất cho bể bơi sẽ giúp tăng tính đồng bộ cho công trình, đảm bảo được tính chính xác và độ an toàn trong quá trình vận hành bể.

Các mẫu bảng điều khiển hóa chất mà Wasaco đang phân phối

Là những thiết bị hỗ trợ quá trình bơm châm hóa chất, liên tục theo dõi đảm bảo cho các chỉ số trong nước hồ bơi luôn ở mức chuẩn, tiết kiệm được thời gian và công sức; các thiết bị này có thể được chia làm các nhóm như sau:

1. Châm clo bán tự động.

Thiết bị này có kết cấu giống như bình chứa clo, khi nước cần châm thêm, người dùng chỉ cần vặn núm điều chỉnh liều lượng, clo sẽ tự động được châm vào trong nước với lượng cần thiết vừa đủ. Việc kiểm tra các chỉ số và điều chỉnh điều liều lượng vẫn cần phải do con người thực hiện nên người ta gọi thiết bị này là châm clo bán tự động. Châm Clo C200 và châm Clo C100

2. Bơm định lượng.

Đây là thiết bị trực tiếp bơm hóa chất vào trong nước. Có hai loại là bơm điều khiển cơ và bơm điều khiển điện tử. Gọi là bơm định lượng vì thiết bị này sẽ đưa hóa chất vào trong nước với đúng liều lượng cần thiết. Ứng dụng bơm định lượng M660P

3. Bảng điều khiển hóa chất.

Bảng điều khiển là thiết bị có nhiệm vụ theo dõi các chỉ số trong nước thông qua cảm biến. Khi bể bơi cần châm thêm hóa chất, bơm định lượng sẽ đảm bảo châm đúng loại và đúng liều lượng cho đến khi các chỉ số trong nước trở về mức tiêu chuẩn. Thác nước xả tràn thẳng series PB- 150(L)

4. Máy điện phân muối.

Công nghệ điện phân muối hiện nay đang được sử dụng phổ biến tại các bể bơi lớn nhỏ. Thiết bị này có chức năng chính là khử trùng nước bằng phương pháp điện phân muối ăn NaCl. Chính vì vậy, khi sử dụng thiết bị điện phân muối bạn sẽ giảm được tần suất xử lý nước bằng clo. Hình ảnh bộ điện phân muối clo KLX   Trong thực tế thì đây chỉ là bộ điều khiển giúp cân bằng lượng hóa chất để giúp bể đạt mức độ an toàn. Còn rác bẩn như túi ni lông, vỏ chai, lá cấy (với cả bể ngoài trời),... Thì bạn cần sử dụng thiết bị vệ sinh bể bơi để làm sạch bể.

Ưu điểm của bảng điều khiển hóa chất bể bơi

Cũng giống như nhiều loại thiết bị chuyên dụng cho hồ bơi khác. Bảng điều khiển hóa chất cũng có những điểm ưu việt của riêng mình như: - Giúp quá trình châm hóa chất được diễn ra một cách tự động. Từ đó, có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức khi vận hành bể bơi. - Lượng hóa chất được châm vào hồ bơi với liều lượng chính xác hơn, kịp thời và phát huy được hiệu quả nhanh chóng. - Giúp người vận hành bể tiết kiệm được chi phí xử lý nước thông thường. - Giúp đảm bảo cho nước luôn trong sạch và an toàn. - Thiết bị có thể được lắp đặt một cách dễ dàng cho nhiều loại bể bơi khác nhau - Có thể được sử dụng một cách dễ dàng. - Thiết bị có hệ thống thăm dò pH và ORP với độ chính xác cực kỳ cao. Đặc điểm bộ điện phân muối Emaux SSC

Lý do nên chọn mua sản phẩm tại Wasaco

Là một trong những đơn vị hàng đầu của lĩnh vực phân phối các thiết bị bể bơiWasaco tự tin sẽ mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm ưng ý nhất, một cách tiện lợi nhất. Chúng tôi cam kết: - Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất đến từ các hãng lớn như: Emaux, Kripsol,... Được nhập khẩu trực tiếp, chính hãng không qua trung gian nên đảm bảo giá cả hợp lý. - Hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng ở mức tối đa. - Đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiệt tình sẽ hỗ trợ quý khách hàng lắp đặt và vận hành sản phẩm một cách nhanh chóng, tiện lợi. chính sách giá vận chuyển Trên đây là tất cả những thông tin về bảng điều khiển hóa chất bể bơi. Toàn bộ những sản phẩm này đều đang được Wasaco nhập khẩu và phân phối chính hãng trên toàn quốc. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm có thể đặt hàng tại website này. Hoặc gọi đến hotline để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng.

———————————-

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Wasaco

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 0965.438.488 – 0961.797.113

Email: info@wasaco.vn

 
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bộ điện phân muối Emaux SSC

  Mã sp: 928310
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bộ điện phân muối clo KLX

  Mã sp: 928297
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Châm Hóa Chất Tự Động Chemtrol 250 ORP/pH

  Mã sp: 928283
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Thiết bị châm Clo bán tự động C200

  Mã sp: 928263
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Thiết bị châm clo bán tự động C100

  Mã sp: 928228
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bơm định lượng M660P

  Mã sp: 928167
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bơm định lượng hóa chất C - 660P

  Mã sp: 928126
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bơm định lượng điều khiển cơ Ral

  Mã sp: 928094
  Giá bán: Liên hệ
   
 •  
  -0%
  HOT
  NEW
  Sale
   
   

  Bảng điều khiển HCCPHCLA Kripsol 

  Mã sp: 927773
  Giá bán: Liên hệ
   


 
 
 

Notice: file_put_contents(): write of 5909 bytes failed with errno=28 No space left on device in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-content/echbaydotcom/main_function.php on line 128

Warning: file_put_contents(): Only 2012 of 7921 bytes written, possibly out of free disk space in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-content/echbaydotcom/main_function.php on line 128
ERROR: append main cache file